design-bg

Regulatorna podrška

Regulatorna podrška

Naš prioritet je pružanje sigurnije ambalaže farmaceutskim proizvodima, kozmetičkim proizvodima i osobnoj njezi koji poštuju okoliš i ljudsko zdravlje.

Naše glavne točke fokusiranja na potrošačkoj ambalaži

Novi materijali

Izbor novih ambalažnih materijala koji u potpunosti poštuju važeće propise koji se odnose na kozmetiku, ambalažu i otpadnu ambalažu te REACH.
Ostali zahtjevi također se mogu ispitati i, ako se smatraju relevantnima, uklopiti u našu Politiku. Pojedinačne potrebe kupaca razmatraju se od slučaja do slučaja.

Dokumentacija

Razvili smo brojne dokumente, posebno regulatorne informacijske datoteke (RIF) i dokumente o položaju koji su posebno dizajnirani da zadovolje potrebe naših klijenata. Ti se dokumenti temelje na informacijama koje su dobili od naših dobavljača i potvrđeni našim internim detaljnim poznavanjem propisa.

3.Regulatory Support

Proaktivno surađujemo s regulatorima i ostalim relevantnim dionicima na kontinuiranom poboljšanju i pojašnjavanju regulatornog okruženja.